Nuorilla kepalaisilla ei ole aikua ikävöijä

Nuorilla kepalaisilla ei ole aikua ikävöijä

Nadežda Vasiljeva
15.03.2023
Tänä vuotena Kepan Ort’t’o Stepanovilla nimitetyššä pieneššä koulušša opaštuu 13 lašta. Še on Kalevalan piirin pienin koulu.
Venäjän ta karjalan kielen netälillä piettih karjalaiset istujaiset. Lapšien luokše tultih kotikyläläiset, kumpasilla karjala on muamonkieli. Kuva: Kepan koulun VK-šivu
Venäjän ta karjalan kielen netälillä piettih karjalaiset istujaiset. Lapšien luokše tultih kotikyläläiset, kumpasilla karjala on muamonkieli. Kuva: Kepan koulun VK-šivu

Šattu niin, jotta konša aikoinah šujuvašti toiminnuot mečänhakkuulaitokšet mäntih hukkah, šemmoset pos’olkat kuin Kepa jiätih yksin kaikkien jokapäiväsien ta sosialisien proplemojen kera. Järještämättömyš, työttömyš ta perspektiivittömyš pakotetah nuorisuo lähtömäh omašta pos’olkašta eččimäh parempua elämyä ta myöštymäh šiih kyläh vain vanhempien luokše. Vot i tänä vuotena paikallisen koulun opaštujien luvušša ei jiänyn enšiluokkalaisie.

Semstvon opaštaja -ohjelma hyvin autto meitä, kun šitä ennein matematiikan opaštaja mäni eläkkehellä, a enklannin kielen opaštaja kävi meijän kouluh Kalevalašta kakši kertua netälissä.
Marina Vdovina

Kaččomatta šiih, jotta Kalevalan piirin pienimmäššä koulušša ei ole äšen 20 opaštujua, laitoš viettäy mukavua elämyä. Pos’olkan aktiivisen joutoajan keškukšena opaštajien ta koululaisien kollektiivilla on tunnušlaušeh: joka päivä tuou hyötyö jokahisella. 

Tänä opaššušvuotena Kepan pieni koulu otti vaštah kakši nuorta opaštujua, kumpaset tultih ruatamah šiih Semstvon opaštaja -ohjelman mukah. Hyö ollah enklannin kielen opaštaja Natalja Barhatova ta matematiikan opaštaja Tatjana Polkanova.

– Semstvon opaštaja -ohjelma hyvin autto meitä, kun šitä ennein matematiikan opaštaja mäni eläkkehellä, a enklannin kielen opaštaja kävi meijän kouluh Kalevalašta kakši kertua netälissä, še on noin šatakilometrini matka, kerto kollektiivin johtaja Marina Vdovina. 

Omien piätehtävien – kouluainehien opaštamisen – lisäkši Kepan koulun uuvvet opaštajat johetah luokkie, harraššetah volont’oritoimintua, vietetäh elokuvaklubie ta paperitaijon kerhuo. Ohjelman mukah opaštajilla löyvettih korttierit.

Nuorien opaštajien tultuo kepalaiset koululaiset alettih aktiivisemmin ošallistuo eri tašon opaššušainehkilpailuih. Niin, kuuvvešluokkalaini Marija Mahinova esitti oman ohjelman lukijien Elävä klassikka 2023 -kilpailušša. Šamah aikah tyttö piäsi enklannin kielen Yhenmoiset mahollisuot -kilpailun toiseh kierrokšeh. Ei ammuin tuli viesti, jotta koulun kašvatti Kristina Ahonen piäsi Venäjän sel’l’a lapšen šilmin -piiruššuškilpailun voittajien lukuh. 

Mie tuttavuššutin istujaisien vierahie koulun kirjaštoh ta kirjavaraštoissa olijah karjalaiseh kirjallisuoh, kummaista opaššutah kepalaiset koululaiset.
Julija Jegorova

Tuanoin Kepan koulušša vietettih venäjän ta karjalan kielen netäli. Šen kirkkahana tapahtumana oltih karjalaiset istujaiset, konša ativoih lapšien luokše tultih kotikyläläiset Gennadii Jegorovič Denisov, Ol’ga Petrovna Galaktionova, Natalja Petrovna Marttinen ta L’udmila Mihailovna Ahonen. Kaikilla niillä ihmisillä karjala on muamonkieli ta šiitä hyö kerrottih tapuamisešša. 

Lisäkši čäijystolašša ativot paistih Häme- ta Tollonjoki -kylistä, missä hyö on šynnytty. Hyö muissettih omua lapšutta ta šitä, mih kanšanpelilöih hyö pelattih, mitä karjalaisie lauluja pantih muistih omilta vanhemmilta.

Vierahat päiviteltih, jotta heijän lapšet ta punukat vähän paissah karjalakši ta hyö omin voimin staraijah korjata šitä paissen heijän kera omalla kielellä. 

– Mie tuttavuššutin istujaisien vierahie koulun kirjaštoh ta kirjavaraštoissa olijah karjalaiseh kirjallisuoh, kummaista opaššutah kepalaiset koululaiset. Meijän mieleštä tapuamini mäni eläväšti, mukavašti ta nähtäväšti šiitä tulou perintehellini, kerto vaikutelmieh tilaisuon järještäjä Julija Jegorova. 

Kepalaisilla lapšilla ei ole aikua ikävöijä: joka opaššušpäivä tuou heilä uušie tapahtumie, tapuamisie, tilaisukšie. Pakinat tärkieštä, urheilu- ta peliohjelmat, luovat laboratorijat ollah vain pieni oša Kepan koulun šopusan kollektiivin šuurešta ta aktiivisešta elämäštä. 

Ta ei ole ihmehellistä, jotta joka huomeneš tytöt ta pojat kiirehitäh lumisie katuja myöten omah kouluh tietojen, omien opaštajien ta uušien tapahtumien luokše.


Lisää aiheesta
Oma Mua
Koivu šyöttäy, juottau, lämmittäy, kaunehuolla ihaššuttau
Koivu on Karjalan yleisin lehtipuu. Še tykkyäy valuo ta avarua, kašvau aukeilla kohilla jokien ta järvien rannoilla, pitin peltojen ta niittyjen reunoja. Ruttoh kašvaja koivu ottau ihmisien jättämie vil’l’avie maita.
Karjalan Sanomat
Laatokan pohjasta löytyi uponnut laiva
Venäläiset sukellusharrastajat löysivät aluksen Valamon läheltä. Se ajoittuu todennäköisesti 1800—1900-luvuille.
Kipinä
Härän starina
Starina vienankarjalakši, kuin härkä toi mečäštä hyvät otukšet ta kuin ukko ta akka šuatih šiitä äijän rahua.
Karjalan Sanomat
Legendaarinen Sattuma palasi keikkalavoille
Kolme vuotta sitten keikkailun lopettanut Folk Band Sattuma soitti paluukeikkansa Petroskoissa.
Oma Mua
“Kotimuan voima” valmistautuu piätapahtumih
Kotimuan voima -projektin anšijošta noušou kiinnoššuš kanšankulttuurih, karjalan kieleh ta perintehih, vielä enemmän ihmistä lisäytyy šeuran etnokulttuuritoimintah.
Kipinä
Hiiret da viizas Kaži
Indien rahvahan suarnu sih näh, kui älykkähät hiiret ajettih iäre viizahan Kažin.
Karjalan Sanomat
25 vuotta avuksi kielten kehityksessä
Toukokuussa karjalan ja vepsän kielen termistö- ja oikeinkirjoituslautakunta on täyttänyt 25 vuotta. Lautakunnan ansiosta karjala ja vepsä ovat saaneet uutta monipuolista sanastoa.
Karjalan Sanomat
Mehiläishoito kehittyy Kintahankylässä
Aloittelevat mehiläistarhaajat haluavat saada tänä vuonna noin 19 kiloa hunajaa kustakin 20 pesästä.
Oma Mua
Šäynyä-vävy
Starina vienankarjalakši kertou Tyyne-neiččyöštä ta hänen ihmehtapuamisešta hopien miehen kera. Šen jälkeh tytön ta hänen perehen kohtalo muuttu.
Oma Mua
Viktor Vikulin: “Šukututkimuš tuli elämän uuvvekši tarkotukšekši”
Tämän jutun piäšankarina on Viktor Vikulin. Miehellä on 72 vuotta, hiän on šyntysin Kuorilahešta, nyt eläy Kiestinkissä.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana