KIRJAD

KIRJAD

Edvard Aleksandrovič Gülling: ezmäine sovetskijan Karjalan ohjandai
Tegijad: Juri Kilin i Veronika Kilina
Kogomuz om omištadud tetabale mehele, kudamb jäti ičeze jäl'gen Venäman valdkundan da ühthižkundan istorijaha. Arhivižiden azjbumagoiden pohjal (niiden suremb pala paindas ezmäižen kerdan) voib tedištada, mitte Edvard Güllingan rol' oli avtonomižen opendusen tegemižes RSFSR:n Öbokas, hänen rados oldes Karjalan radkommunan i Karjalan avtonomižen socialižen sovetkijan valdkundan ohjandajan. Painusehe mülüba tedokäzikirj da kuvad.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Voinal polttud elo-ozad
Tegijad: Galina Hanenko, Inna Nippolainen
Kogomusehe mülüba karjalaižen Čalna-külän eläjiden johtutesed laps'aigas da norudes Suren voinan aigan. Ezisanad kirjutiba Svetlana Jalovicina, istorijaližiden tedoiden kandidat, Istorijan, kelen, literaturan institutan vanhemb tedoradnik, Dmitri Ikko, oppii, i Inna Nippolainen, suomen kelen kändai. Kirj om paindud "Karjalan tervhuz'"-Hüväntegijan fondan abul "Voinal polttud elo-ozad"-projektan aigan.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS FIN
Igä 12+
Format print
Kacta online
Londusenkuvan koncept karjalaižiš runoiš
Marija Kundoz'orova
Monografii om omištadud londusenkuvale, mitte om ezitadud runoiš mail'man tegemižen polhe. Ezmäižen kerdan karjalan fol'klortedon istorijas om avaitud i oppidud kut ičenaine kert kosmogonižiden süžetoiden i kosmologižiden mel'kuvitelused, miččed oma sündnuded neciš etnokul'turižes tradicijas. Painuz om niiden täht, kenele om mel'he gumanitarižed openduzpredmetad, suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden keled da kul'tur.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Karjalaižen grammatikan znamoičend
Aleksandra Rodionova
Monografii om siš, miččed grammatižed, t.s. morfologižed da sintaksižed mahtod oma i kut niiden abul voib ozutada sijan, aigan, sün znamoičendad karjalan kelel. Mugažo kirjas om kactud formiden i niiden znamoičendan sido. Oppindtös om kuvatud päkategorijoiden morfo-sintaksižed konstrukcijad karjalan kelen koumes paginas: pogjoižkarjalan, livvin i lüdin paginoiš.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS KAR
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Varlovan mecan kucund
Pauši Lemnu
Starin om kahtes taigamecan mehes, kudambad erasiden süiden taguiči putuiba jügedoihe oloihe, jäiba kaks'-kahten londusenke edahan civilizacijaspäi. Sur' armastuz ičeze kodiröunaha, uskoližuz' tradicijoihe, "rahvahan peitusiden" tedo da melevuz' abutiba heile matkas.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Vanhan sarajan taga
Anna Sosnova
Runod lapsile i sarn "Raštvoiden istorii". Pirdai - Jelena Krušel'nickaja.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Sarnad keitimpolen škapaspäi
Ilja Polunicin
Tetaban karjalaižen kirjutajan Ilja Polunicinan sarnad keitimpolen škapan eläjiden polhe. Kuviden pirdai om Anastasija Trifanova.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 0+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Seičeme koivud
Oleg Mošnikovan venän kel’he kätud seičemen vepsän runoilijoiden runod
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS VEP
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Leskiakan armastuz
Ortjo Stepanov
Ortjö Stepanovan "Leskiakan armastuz"-roman tundištoitab lugijoid pohjoižen karjalaižen külän eläjiden elo-ozoidenke voinan aigan i jäl'ges voinad. Nece om "Heimolaižed"-starinan jätkund, kus oli kuvatud külän elo vozil 1920.-1941.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Oled-ik karjalaine? Karjalan čapatez
Natalja Antonova
Kogomuz-lehtikkirj om karjalaižiden täht, kudambad oma sidä mel't, miše karjalan kel' ei ole se kel', miččel pidab pagišta, i oma vaumhed unohtada siš. Avtor, Karjalan kelen pertin radnik, Natalja Antonova tarkašti starinoičeb siš, mitte karjalan kel' om tämbei, kut sidä voib opeta, kut voib motiviruida mest kelen opendamižehe. Kirjas om anttud tarbhaižed nevondad i ssilkad karjalankeližile Internet-lähtkile. "Nece kogomuz om omištadud niile ristituile, ked ei tekoi, miše tämbei om karjalan kirjkel', uz' termišt i kelen openduzmahtod. Vai niile, ked ei uskkoi, miše karjalan kelel om tulii aig, ei otkoi paginaha sidä, hö lugeba parahimaks opeta rahvazkeskeižid kelid.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 12+
Format pdf, print
Kacta online
ABČ Hašk vastha
Natalja Antonova
Abukirj sen polhe, kut opeta last karjalan kel'he. Abukirj om vanhembiden, kel'aktivistoiden, kodikelen opendajiden i kaikiden täht, kenele om mel'he karjalan kelen udessündundan küzundad. Ezitud painuses praktikad, openduzmahtod, nevondad om oigetud sihe, miše abutada pördutada karjalan kel't ezmäi kaiked kanzaha, opeta last pagižmaha karjalaks.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Lapsiden kaks'keližudehe karjalan kelen kal't
Natalja Antonova
Lehtikkirj om tehtud pedagogižiden tedoiden doktoran Jekaterina Protasovan lekcijoiden materialoiden pohjal, a mugažo Suomen saamelaižiden sebroiden materaloiden pohjal "Karjalan kelen pert'"-sebran projektan aigan Karjalan tedotelendan sebran tugel (Suomi).
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Kel'peza - nece om eläb kelen praktik
Natalja Antonova
Lehtikkirj om siš, mi om "kel'peza", miččed hüväd poled oma necil tehnologijal, kut tehta kel'peza vai painastada sen tegemižehe.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Karjalan valdkundan karjalan rahvahan etnosocialine i etnokul'turine kehitoituz: Karjalan valdkundan karjalan rahvahan VIII-späi IX suimahasai
Brendojevan ”Täs om minun Kodiman augotiž” – festivalin konferencijan materialad.
Рaindusen voz' 2020
Kel' RUS
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Onni
Arto Rinne
Muštlozkirj Onni Eskoližes suomen da venän kelil.
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS FIN
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Vauktan meren pomoroiden tradicionaline kul'tur: lähtked i nügüdläine aig
Tegijad: V.A. Vasiljev, I.G. Iljina, S.V.
Koškina    Kollektivine monografii om omištadud Belomorskan Pomoroiden kul’turan keskusen äivoččele töle.
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Karjalan rahvahad: istorii-etnografižed očerkad
Vastusenpidäi toimitai I.I. Vinokurova
Tedokogomuz karjalaižiš, vepsläižiš da Zaonežjen venälaižiš.
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Čomin sanutud
Tegijad: V.V. Rogozina, N.G. Zaiceva
Vepsän kelen kuvaližed virkehed.
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS VEP
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Segoinuded lindud
Raisa Lardot
Suomen kirjutajan, Šokšuhu sündujan muštlosed laps’aigas, ezmäižiš elon voziš toižes mas, jügedas sirdänikoiden elo-ozas.
Рaindusen voz' 2019
Kel' VEP
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Sumen kelen ičeopenduzkirj
T. Argutina-Islamajeva
Abukirj om oigetud sile, ken vaiše zavodib opeta suomen kel’t vai opendab kel’t da tahtoib tehta uzid tegendoid da harjoitusid.
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS FIN
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Lugem lüdin paginal. Karjalan kelen (lüdin pagin) ezikurs
L. Aleksejeva, N. Koval’čuk
Paginopenduzkirj karjalan kelen lüdin paginal
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS KAR
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Minun haškud: karjalan kelen tverin paginan augkurs
I. Novak. I. Komissarova
Openduzkirj CD:nke
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS KAR
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Karjalan kelen augkurs
Olga Karlova
Openduzkirj karjalan kelen pohjoižpaginal zavodijoile. CD:nke.
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS KAR
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Pagižem karjalaks
Olga Žarinova
Openduzkirj karjalan kelen livin paginal zavodijoile. CD:nke.
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS KAR
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Livvin pagin livvikš. Karjalan kelen livvin paginan augkurs
Jelena Ruppijeva
Openduzkirj. Harjoituzkogomuz (22 urokad) karjalan kelen livin paginal opendust zavodijoile. Kirj om oigetud karjalan kelen opendust zavodijoile (1., 2. openduzvoz’) da karjalan kelen paginikoile
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS KAR
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Mi meles, se i keles. Vepsläižed muštatišed
Tegii: O.J. Žukova
755 muštatest vepsän kelel kändmiženke venäks
Рaindusen voz' 2018
Kel' RUS VEP
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Sur' karjala-venälaine vajehnik (livvin pagin)
T. Boiko
Vajehnikas om läz 18 000 sanad da virkeht. Sihe mülüb paksumba kävutud vaihišt erazvuiččiš kelen agjoišpäi: vanhaspäi udehe termištohosai, mugažo om anttud erased geografižed nimed.
Рaindusen voz' 2019
Kel' RUS KAR
Igä
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Sur' venä-karjalaine vajehnik (livvin pagin)
T. Boiko, L. Martianova
”Sures venä-karjalaižes vajehnikas” om läz 20000 venälašt sanad.Vajehnik om tehtud openikoile, joukvestišton radnikoile, a mugažo kaikile, ked opendaba karjalan kel’t.    
Рaindusen voz' 2018
Kel' RUS KAR
Igä
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Venä-karjalaine vajehnik (pohjoižkarjalaižed paginad)
Tegijad: P. Zaikov, I. Novak, N. Pellinen, N. Arhipova, V. Karakina, G. Lettijeva, T. Medvedeva, M. Spicina
Venä-karjalaine vajehnik om ezmäine vajehnik Karjalan Kalevalan da Louhin agjoiden pohjoižkarjalan paginoiden pohjal.
Рaindusen voz' 2018
Kel' RUS KAR
Igä
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Venä-vepsläine abupaginkirj
Venä-vepsläižes abupaginkirjas oma paksumba kävutud vepsän vaihišton temad. Jogahižes temas oma dialogad, miččed abutaba süveta temaha.
Рaindusen voz' 2018
Kel' RUS VEP
Igä
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Kirjamišt
Olga Smotrova
Kirjamišt runoiš karjalan kelen livin paginal.
Рaindusen voz' 2018
Kel' KAR
Igä 0+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Livin pajod
A. Volkov
Sen painusen pohjal om Aleksandr Volkovan ”Slovo o livah”-triptih, mitte om kätud venän, vengrian, vepsän, komin, livoiden, mansin, marin, mordvan, saamin, udmurtian, suomen, hantin da estilaižen kelihe.
Рaindusen voz' 2018
Kel' RUS FIN KAR
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Karjalan nügüdläižen rahvahaližen literaturan antologii
Tegii: N.V. Čikina
Erazvuiččiden kirjutajiden da žanroiden töd karjalan, vepsän da suomen kelil, a mugažo jäl’ges 1991 paindud valitud kändmižed venän kelel.
Рaindusen voz' 2018
Kel' RUS FIN KAR VEP
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Karjalan kel' pohjoižkarjalaks. Karjalan kelen pohjoižkarjalan paginan augkurs
J. Karakin
Openduzkirj. Materialoiden kogomuz (11 urokad) karjalan kelen pohjoižpaginal opendajile da openikoile (1. openduzvoz’)
Рaindusen voz' 2017
Kel' RUS KAR
Igä 6+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Meletai londuzkuva: venän Suomi i suomen Piter
Toimitai Elina Kahla
Neciš kirjas om ezitadud znamasižed, no ei muga tetabad lugijoile Suomen da Venäman kul'turiden kesknäižed kosketused. Ned om ozutadud naižiden elo-ozoiden kal't, kut suomalaižiden naižiden keskes, oz., manradai da tetab runopajatai Larin Paraske, inteligencijan ezitai imperatrican freilina Avrora Karamzina, muga piterilaižiden naižiden keskes, oz., Anna Ahmatova i Jelena Guro.
Рaindusen voz' 2017
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Latvajärven runopajanikad
Toimitai Markku Nieminen. Kändai Armas Mišin
Kogomusehe mülüba Arhipp da Mijhkali Perttužiden pajod originalan kelel, mugažo niiden kändandad venän kel'he. Kirjan pätegend om ozutada eläbad rahvahan pajon tradicijad, miččed oliba edel i jäl'ges Kalevalan tegemišt.
Рaindusen voz' 2008
Kel' RUS KAR
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Ičeiž ma, kut jablon'pun änikod, veraz ma - veri-rusked
U.S. Konkka
Kirjas om ingermanlaižiden suomaližiden muštlotesid hädandoiš da ssilkoiš rahvahuden taguiči. 1956. vodehesai heile kel'tihe pörttas ičeze male Piterin agjas, kus eliba heiden ezitatad äi voz'sadoid.
Рaindusen voz' 2003
Kel' FIN
Igä 18+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
"Kalevalan" fol'klorlähtked
Eino Kiuru, Armas Mišin
Kollektivižes monografijaspäi voib tedištada "Kalevala"-eposas kut personaližes E. Lönnrotan sädandrados, kut hän kävuti karjalan da suomen rahvahiden fol'kloran erazvuiččiden žanroiden da aigoiden materialoid.
Рaindusen voz' 2001
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Aigoiden änid kundelten
Karti Korvela
Katri Korvelan (Unelma Konkkin peitnimi) runoilijan runokogomuz suomen kelel.
Рaindusen voz' 1999
Kel' FIN
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Anna Vasiljevna Česnokovan epižed runod da voikud
Pertti Virtaranta
    Tekstoiden kogomuz karjalan kelen lüdin paginal. Niid kirjuti suomalaine tedomez' Pertti Virtaranta Anna Vasiljevna Česnokovalpäi Sv'atozero-küläs. Rindal tekstoidenke om kändand suomen kelel.
Рaindusen voz' 1994
Kel' FIN KAR
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Akan samižen tem epižiš runoiš
Eino Kiuru
    Monografijas om oppidud tem "Kozičend Pohjolas", om kactud, kuspäi oma tulnuded ezitatoiden starinad da runomel'kuvad, miččed om sidotud mifologižen meletandan erigoičusidenke i senke, kut ned ozutasoiš todesižes elos. Sur' homaičuz anttas sihe, miččed mifologižiden motivoiden ühtejiččed pirdad oma toižiden rahvahiden fol'kloras, ezmäi kaiked venälaižiš tozistarinoiš kozičendan polhe.
Рaindusen voz' 1993
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Opalan runotuz. Karjalaižed verovoikud
U. S. Konkka
Kirjas oppidas karjalaižid verovoikuid, kactas niiden südäimišt, mitte niil om znamoičend mahapanendan da sajan veroiš. Kirjan lopus kactas karjalaižiden voikuiden erižen metaforižen kelen sündundan problem.
Рaindusen voz' 1992
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Endevanhan vepsän rahvahan kal'huded
S.I. Kočkurkina
Karjalan tedokeskusen Kelen, literaturan da istorijan institutan istorijaližiden tedoiden doktor S. I. Kočkurkina omištab kirjan endevanhoiden vepsläižiden Keskaigan istorijale. Arheologijan, toponimikan, kirjutuzlähtkiden pohjal kirjas starinoitas vepsän rahvahan materialižes da hengeližes kul'turas, taidehes, ahthiš ekonomikan da politikan kosketusiš Endevanhan Rusin lidnoidenke - Ladoganke i Novgorodanke.
Рaindusen voz' 1990
Kel' RUS
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Meiden sugun äned
Tegijad: Eino Kiuru, Nina Lavonen
Tetaban Perttužiden sugun runoiden tedokogomuz. Kirjutesiden hronologii om vodespäi 1834 vodehesai 1967. Tekstad oma originalan kelel, mugažo om anttud kändand venän kel'he. Ližaks tekstoihe om anttud notad sel'genzoitusidenke niihe.
Рaindusen voz' 1985
Kel' RUS KAR
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Karjalan rahvahan runod Tegii
Viktor Jevsejev
Karjalaižen runotusen kogomuz, kus om ezitadud runod originalas erazvuiččil karjalan kelen paginoil ilma kändandata venän kel'he. Kogomuses om ezitadud erazvuiččed žanrad: epižed, lirižed, sai-, rad-, puhegrunod i toižed.
Рaindusen voz' 1976
Kel' KAR
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
Rahvahan runo - Kalevala
Toimitai Matti Kuusi
Kogomusehe mülüba runod karjalan da suomen kelil, mugažo etnografižed materialad, runopajanikoiden elostarinad, kartad da kuvad, paginsanad da -virkehed.
Рaindusen voz' 1975
Kel' FIN
Igä 12+
Format print
Om Mediakeskusen kirjištos. Adres: Petroskoi, Titovan ird, 3. Tel.:+7 8142 78 03 15
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana