Roštuon lahjat

Roštuon lahjat

Irina Nikitina
06.01.2023
Uuvvenvuuvven starinašta šie šuat tietyä, jotta lahjojen kallehuš on ei ainuoštah niijen kaunehuošša, ka i hyövyššä niise.
Aikuhiset valmissettih lapšilla kummallisie lahjoja. Piiruššuš: Aleksandr Krilov
Aikuhiset valmissettih lapšilla kummallisie lahjoja. Piiruššuš: Aleksandr Krilov

Rauhallisešša nurkašša vuateškuapin yläpol’čalla šeisou luatikko. Mitä šiinä on? Tiälä eläjillä lapšilla tämä on vielä šalaisuš. Šitä tiijetäh vain aikuhiset. Kohta tulou Roštuo, ta aikuhiset ihaššutetah lapšie kummallisilla lahjoilla. Nämä lahjat ollah šalaluatikošša.

Enšimmäisenä omie lahjoja pani ämmö – kakši värikäštä kaklapaikkua, kumpasie hiän tikutti iltasin, konša lapšet jo muattih, ta kakši pientä kontienpoikua – keltani tytöllä, a ruškie pojalla.

Ukko nakerti punukoilla leikkikarusellin, leikkasi puušta pikkaraisie veššokšie, skammija ta katokšen. Pienen avuamen avulla karuselli voipi panna käymäh. Ukon lahja otti kunnivopaikan luatikošša.

Muamo varušti tyttärellä kaunehen kuklan rušettavašša pitsiseššä mekošša, a pojalla – tulipaloauton. Kerran poika näki šemmosen auton ta huaveili šiitä.

Tuli tuaton vuoro.

– Teijän lahjat ollah huvie varoin. Ka tärkeintä on, jotta lahja ois hyövyllini! hiän šano omahisilla.

Näin šalaluatikošša lisäyty kakši šarjua – kirkkahat stokanat ta uuvvet hammašharjat. Jotta lahja näyttäis arvokkahammalta, tuatto lisäsi šuuren Rakennušpeli-luatikon. Šiitä voipi kovota vaikka mitä.

Ken vois ajatella, jotta iltasin nämä lahjat riijelläh ta pahekšitah keneštä tulou paraš ta mielilahja.

Kaunis kukla piti iččie piälahjana. Hiän heti ei tykännyn kaklapaikkoja ta hammašharjoja – mimmosie lahjoja ne ollah? Niin vakavie ta mahtavie! Niijen kera ei voi leikkie eikä maiskata!

Näin šalaluatikošša lisäyty kakši šarjua – kirkkahat stokanat ta uuvvet hammašharjat. Jotta lahja näyttäis arvokkahammalta, tuatto lisäsi šuuren Rakennušpeli-luatikon. Šiitä voipi kovota vaikka mitä.

– Kaččokkua, elkyä luatikkua šilmäpakuo miun mekošša! karjahti kuklani hammašharjoilla.

Kontienpojat niise pöläššyttih ovakahakkie nuapurija.

– Mitä, još työ piluatta meijän karvua, hyö törättih.

Tovemmaštah hyö ei haluttu rikkuo šuhtehie koppavan ta kaunehen kuklasen kera. Hyvät kontienpojat mielelläh tultais luatikon kaikkien eläjien kaveriloiksi. Ka še ei ollun niin helppo. Karuselli ei halunnun olla kenenkänä kaverina.

– Miula riittäy omie veššokšie, hiän ilmotti. – Työ višših että kuvittele, mi ero on tavallisen esinehen ta mehanismin välillä. Mistä paissa teijän kera? Teilä äšen ei ole taika-avuanta, mi panis kaiken käymäh. On ikävä!

Ämmön tikuttamat kaklapaikat jatettih riitua.

– Vaikka mih esineheh ihmiset on pantu omua ruatuo! Ta jokahini halusi ihaššuttua lapšie omalla lahjalla!

– Halusi, ka ei onnistun, vaštasi kuklani. – Lapšet ei tykätä, konša heilä lahjotetah vuatteita. A harjat hyö heti luuvvah!

– Varmašti! hurisi tulipaloauto.

Tuli pitälti vuotettu päivä. Lapšet havaččeuvuttih ta heti nähtih lahjoja, kumpasie aikuhiset varuššettih heilä. Lapšukkaiset ihaššuttih!

Tovemmaštah hyö ei haluttu rikkuo šuhtehie koppavan ta kaunehen kuklasen kera. Hyvät kontienpojat mielelläh tultais luatikon kaikkien eläjien kaveriloiksi.

On ihmehellistä, ka enšin hyö šivottih ämmön kaklapaikkoja omien kaklukšien piällä.

– Hurraa! Nykyjäh emmä varaja mitänä pakkaista!

Tuatto moničči kerto lapšilla, jotta on tärkietä peššä hampahat oikiella tavalla. Hiän vuotti, mitein lapšet otetah vaštah hänen lahja. Pakinat ei mänty hukkah – lapšet korkiešti arvoššettih kirkkahie stokanoja ta uušie harjoja.

Lopulta tuli toisien lahjojen vuoro. Kuulu karjahukšie.

– L’us’a! Kačo! Karuselli! Kuin monta kukkaista on! Mimmoni “Rakennušpeli”! A miula – tulipaloauto! Nyt mie ajellutan šillä kontienpoikie!

– Ei, ei, L’ova! Enšin kaikin ajetah karusellilla!

L’us’a otti uuvven kuklan.

– Kuin kaunis… Ka miula on jo niin äijän kukloja!

Tyttö kyšyväšti kačahti muamoh ta nähtyö, jotta hiän pahottu, šano:

– Myö vietämmä kaunehuškilpailuo. Šuoritamma ta šuvimma kaikkie kukloja. A uuši tulou voittajakši!

Muamo muhi. Kaččuos’s’a häneh ta punukkoih, ämmö ta ukko niise ruvettih muhimah.

A tuatto hil’l’asešti čuhutti tyttärellä:

– Višših meijän muamo vähän leikki lapšuošša. Elä loukkua häntä ta helläšti ota vaštah uušie kukloja!


Lisää aiheesta
Oma Mua
Olen ku ven’alaine futbolistu: hyvin tiijän siännöt
Afriekkalazen puutundu karjalazeh kyläh on ani harvu šeikku. Douhturi Ogbue Gabriel Džideofor ruadau Vieljärvel tostu kuudu. Kui elähteleh lämmän muan ristikanzu pohjazes kyläs?
Kipinä
Hoivu leiby
Valgo-Ven’an rahvahan suarnu.
Karjalan Sanomat
Hanke edistää karjalaista kieltä ja nukketeatteria
Karjalankielisiä nukkenäytelmiä harjoitellaan harrastajateatterissa huhtikuusta alkaen.
Oma Mua
Pohjolan luomua: šuunnitelma eistäy käsitöitä Karjalašša
Uuši käsityöalan kehityššuunnitelma on valmisteilla Karjalašša. ECHO-yhissykšen omat ta ulkopuoliset asientuntijat luajitah šitä viijen vuuvven ajalla.
Oma Mua
Nuorilla kepalaisilla ei ole aikua ikävöijä
Tänä vuotena Kepan Ort’t’o Stepanovilla nimitetyššä pieneššä koulušša opaštuu 13 lašta. Še on Kalevalan piirin pienin koulu.
Karjalan Sanomat
Torvi-CAMP kutsuu mukaan
Nuoret soittajat Venäjän eri alueilta kokoontuvat musiikkileirille, joka käynnistyy Petroskoissa maaliskuun lopussa. Viiden leiripäivän aikana he tutustuvat erilaisiin perinteisiin puhallussoittimiin.
Karjalan Sanomat
Puškin-kortti: Ohjelman suosiota on syytä lisätä
Yli 10 000 Puškin-korttia jäi käyttämättä Karjalassa. Kulttuurityöntekijät aktivoituivat ja lähtivät kouluihin kertomaan kortin mahdollisuuksista.
Oma Mua
KniiguMelliččä: “Periodikašša” esitettih uušie kirjoja
Karjalan tašavallan kanšojen yštävyštalošša jokavuotisešša KniiguMelliččä-esittelyššä Periodika-kuštantamo kerto vuotena 2022 julkaistuista kirjoista.
Oma Mua
Talo muuttu musejokši
Petroskoilaini Jelena Panfilova lunašti 150 vuotta vanhan talon 1900-luvun lopušša. Turistiloilla kerrotah talon istorijua ta näytetäh kauppiehan kauppua, kumpani on rekonstruoitu vuotena 2015.
Karjalan Sanomat
Koululainen suunnitteli bionisen käsiproteesin
Petroskoilainen yhdestoistaluokkalainen Vladislav Sambuk kehitti bionisen käsiproteesin ja voitti Petroskoin tulevaisuus -konferenssin ATK-sarjassa.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana