Kantele-GO!: aktiivini ruato tuou tulokšie

Kantele-GO!: aktiivini ruato tuou tulokšie

Irina Zaitseva
29.12.2021
Kanšainvälistä Kantele Goes Global! Ground Zero -projektie toteutetah jo kolmatta vuotta. Mänijän vuuvven piätapahtumista kerto Kantele-GO! -projektin johtaja Ol’ga Vlasova.
Šuurešša iltakonsertissa esitettih pitkien luovien eččojen ta kanšainväisen yhteistyön tulokšie. Kuvat: Kantele-GO! -projektin VK-šivu
Šuurešša iltakonsertissa esitettih pitkien luovien eččojen ta kanšainväisen yhteistyön tulokšie. Kuvat: Kantele-GO! -projektin VK-šivu

Tuiskukuun Kantele Fusion konsertti toi Kontupohjan eläjillä intuo ta iluo.Tilaisuš mäni tuiskukuušša Kontupohjan keškiseššä piirikirjaštošša. Kantele GO!:n artistat esitettih šekä tunnettuja, jotta juuri projektin rajoissa luajittuja tevokšie, kumpasien luvušša oli Hans Brimin šäveltämä ta šuomelaisien kantelistien šovittama “Lugumleik”, Antti Rantosen “Mazurkka”.

– Kantelistien yhtyveh toi niitä Kuhmošša vietetyistä muasteri-oppiloista ta Petroskoin Kantele-GO! -musiikkityöpajašta. Projekti anto rahvahalla mahollisuon tuttavuštuo šuomelaiseh kantelenšoittotekniikkah, koroštau Ol’ga Vlasova.

Videonauhotukšešša kantelisti Minna Raskinen esitti Martti Pokelan Polun varrella -musiikkinäytelmän.

Karjalan tašavalln anšijoitunut artista Irina Popova esitti Vjots’a vjun- ta Sua sytämestäni rakastan -lauluja.

Šamanlaisie konserttija vietettih Sortavalašša, Helyläššä, Pitkärannašša, Läskeläššä, Pušnoi-pos’olkašša, Petroskoissa, Priäžäššä.

Projekti anto ošallistujilla uušie tuttavukšie, ammatillista yštävyttä, uutta musiikkie.
Ol’ga Vlasova, Kantele-GO! -projektin johtaja

Kevätkuušša Sortavalašša vietettih Kantele Fusion -musiikkityöpaja, kumpaseh otti ošua Kantele-yhtyvehen artistoja, Sortavalan musiikkikoulun nuorie kašvattija šekä šuomelaisen ta karjalaisen kulttuurin ihailijie.

– Musikantit käytettih uušie interaktiivisie keinoja, jotta vetyä kaččojie mukana luomistoimintah. Artistojen kera kaččojat kekšittih starina musiikkikuvitukšineh diatonisella kantelella, kertou Kantele-GO! -projektin johtaja.

Tilaisuošša kuulu šuomelaisien šäveltäjien projektie varoin luomie tevokšie ta šävelie “Kantelen” ohjelmistošta. Ohjelman lopušša kaikki ošallistujat yheššä esitettih Eriskumainen kantele -laulu.

Šulakuu alko muasteri-oppiloista, kumpasie vietti karjalaini šäveltäjä Anastasija Salo. Niih ošallistu Karjalan kantelistien yhtyvehien ohjuajie ta ošallistujie. Muasteri-opit oli omissettu musiikkitevokšien šovitukšien

luatimisella.

Šulakuun toisena tärkienä tilaisuona oltih muasteri-opit “Diatonini kantele – esittämmini, pedagogini käytäntö, luomistyö”. Ošallistujien luvušša oli Kantele-yhtyvehen musikanttija ta musiikkikollektiivien ohjuajie Petroskoista, Kontupohjašta, Šoutjärveštä ta Kvartsitnii-pos’olkašta. 

Musikantit käytettih uušie interaktiivisie keinoja, jotta vetyä kaččojie mukana luomistoimintah.
Ol’ga Vlasova, Kantele-GO! -projektin johtaja

Kešäkuun alušša Aunukšešša vietettih Kantele-GO! -nuorisoforumi, mi yhisti nuorie kantelistija ta heijän opaštajie Karjalan eri piirilöistä.

– Forumin ošallistujat opaššuttih kantelen, jouhikon ta karjalaisen huilun šoittuo, käytih Aunukšen musejošša, otettih ošua käsityöammattien työpajoih ta kilpailuh. Forumin huippukohtana oli konsertti “Mistä laulau kantele”, a tilaisuon lopušša esiinty kantelistien yhissetty orkesteri, kumpani esitti Laulajatyttö-laulun, šanelou Ol’ga Borisovna.

Kešäkuun puolivälissä Kantele-GO! -projektin artistat otettih ošua luovah leirih “Kantele & Runolaulu”. Šen järještäjinä oltih Šuomen kanšanmusiikin muailmašša tunnetut henkilöt Arja Kastinen ta Liisa Matveinen. Leirie vietettih Šuomešša, a projektin artistat Venäjältä liityttih šiih nykyteknologijien kautti.

Projektie valmistuas’s’a šaimma tietyä, jotta kantelistien piäproplemana on ohjelmiston puuteh.
Ol’ga Vlasova, Kantele-GO! -projektin johtaja

Kirkkahana šyyštapahtumana oli šyyškuun lopušša järješšetty ohjelma Helsinkin Sibelius-Akatemijan opaštujilla ta kantelenšoiton šuomelaisilla opaštajilla. Ohjelman huomijon pistehenä oli kantelen venäläini variantti. Ohjelman enšimmäiseššä ošašša Ol’ga Vlasova tuttavuššutti šuomelaisie ošallistujie hromattiseh kanteleh ta šen istorijah. Toini oša oli omissettu hromattisen kantelen šoiton peruštehilla ta erikoisukšilla.

– Šuomelaiset kantelistit kiinnoššuttih lähisemmäštä yhteistyöštä karjalaisien kantelistien kera juuri projektin rajoissa ta enši vuorošša Hanna Ryynäsen anšijošta, koroštau projektin johtaja.

Pimiekuun lopušša Karjalan tašavallan musiikkiteatterissa vietettih kanšainvälisen Kantele-GO! -projektin šuuri iltakonsertti. Tilaisuošta tuli projektin tärkie vaihe. Kantelen šoittajat, šäveltäjät, opaštajat, tutkijat ta toimistonhoitajat Karjalašta ta Šuomešta vajehteliuvuttih kokemušta, min anšijošta ilmešty uušie tevokšie kannelta varoin. Niijen luovien eččojen tulokšie esitettih konsertissa. Šielä kuulu šuomelaisien ta venäläisien šäveltäjien tevokšie Kantele-yhtyvehtä varoin, kumpasien luvušša on Vilma Timosen “Polska in red”, Anastasija Salon “Jos sä olet minun hellullani” ta muita.

– Projektie valmistuas’s’a šaimma tietyä, jotta kantelistien piäproplemana on ohjelmiston puuteh, huomauttau Ol’ga Vlasova.

Ošallistuos’s’a kanšainvälisih muasteri-oppiloih Kantele-GO! -projektin artistat tutuššuttih šuomelaisih kantelistiloih ta šäveltäjih, kumpaset annettih heilä luvan esittyä omie tevokšie. Myöhemmin, jotta yllyttyä luatijie luomah uutta musiikkie projektin rajoissa vietettih eri kilpailuja. Lisäkši, projektin rajoissa julkaistih uušie nuottikokomukšie.

Talvikuu lahjotti Priäžän eläjillä juhlakonsertin, kumpaseh otti ošua luovie kollektiivija ta Kalaberdilla nimitetyn kanšallisen taitokoulun opaštujie.

– Projektissa taitokoulu ruatau kantelenšoittuo ta kanšallista musiikkiperinnehtä opaštujien lapšien ta nuorien kera.

On mainittava, jotta projektin rajoissa Youtube-videopalvelušša on avattu kolme kanavua, kumpaset on omissettu musiikilla kannelta varoin ta projektin tilaisukšilla.

– Yhteistyö šyntyy vain hyväššä ta kunnivoittajašša košetukšešša, ryhmän šopusašša ruavošša. Projekti anto ošallistujilla uušie tuttavukšie, ammatillista yštävyttä, uutta musiikkie, koroštau Ol’ga Borisovna.

Kantele-GO! -projektie toteutetah Kantele-yhtyveh, Päivännoušu-Šuomen yliopisto, Runolaulu-Akatemija ta Kalaberdilla nimitetty kanšallini taitokoulu Europan unionin, Venäjän Federatijon ta Šuomen tašavallan rahottaman rajanylittäjän Karelija-ohjelman kannatukšella. Projektin tarkotukšena on leventyä ta eistyä kantelella esitettävän musiikin monipuolisutta.


Lisää aiheesta
Kipinä
Laukunkantajien tuntomattomie polkuja
Vienankarjalaisien tunnettuna tienestikeinona oli laukunkannanta. Joka laukunkantajalla oli oma polku, kummaista myöten hiän melkein aina kulki aštumalla.
Kipinä
Hormu, suojua da puhtasta oigiedu hengie Ristikanzua!
Tiijätgo, mittuine tervehelline juomine on hormučuaju? Čuajusomeljeet pietäh sidä erähänny parahis čuajulois. Meijän Karjalas hormua kazvau kylläl.
Karjalan Sanomat
Kirvesmiehet tapaavat taas Haukkasaarella
Ensi heinäkuussa Mujejärven piirin Haukkasaaren kylässä pidetään kirvesmiesten kesäkoulu. Kylässä restauroidaan mylly ja aita sekä aletaan rakentaa riihtä.
Oma Mua
Larisa Boičenko: “Mie tahoin ruatua täššä virašša”
Karjalan ihmisoikeušvaltuutetun instituutti täyttäy 15 vuotta. Larisa Boičenko on tašavallan kolmaš valtuutettu ta enšimmäini naini šiinä virašša.
Kodima
Легко сказать?!
В Петрозаводске создают видеоуроки карельского и вепсского языков.   Зрители смогут посмотреть их осенью, а сейчас мастера кинематографии и опытные педагоги трудятся над их производством.
Kipinä
LEGO-maailma. Oppiminen leikkimällä.
Vuonna 2000 LEGO-palikka nimitettiin 1900-luvun merkittävimmäksi leluksi. Yrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Tanskassa, Tšekissä ja Meksikossa.
Karjalan Sanomat
Karjalan kieli ja kulttuuri fokuksessa
Agriculture club täyttyy yhden päivän ajaksi eri kansojen folkmusiikista, seutumme maagisesta runoudesta ja omalaatuisesta karjalaisesta keittiöstä.
Karjalan Sanomat
Vanha laulu siirtää katsojan 1930-luvulle
Elokuvassa näkee karjalaisia ammattinäyttelijöitä sekä lapsia Petroskoista ja paikallisasukkaita Karjalan kylistä.
Karjalan Sanomat
"Parku pelotti pahasti"
Voitonpäivän edellä sotaveteraanin mieleen tulvahtavat vaikeat ajat ja niistä selviytyminen.
Kipinä
Runolaulut inspiroivat taitelijoita
Runolaulut tulivat vanhoista ajoista ja kertovat muinaisuudesta. Ovatko ne ajankohtaisia tänään?
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana