Kanšalaisjärještöjen valtijontuki antau korkeita tulokšie

Kanšalaisjärještöjen valtijontuki antau korkeita tulokšie

Marija Kirillova
09.12.2022
Karjalašša toimiu 84 kanšallista järještyö, niistä 26 yhissyštä etuštau karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien hyötyjä. Yhissykšien sosialisešti tärkeitä alottehie kannatetah erilaisien kilpailujen rajoissa.
Joka vuosi Karjalašša toteutetah karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etnokulttuurikehitykšeh šuunnattuja projektija. Kuva: Karjalan Rahvahan Litto
Joka vuosi Karjalašša toteutetah karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etnokulttuurikehitykšeh šuunnattuja projektija. Kuva: Karjalan Rahvahan Litto

Karjalan toimehpanijavallan elimet aktiivisešti kannatetah sosialisešti šuunnattuja ei-kaupallisie järještöjä. Tulokšekkahan yhteistyön anšijošta kanšalaisjärještöt kehitytäh tehokkahammin kuin Venäjän muilla alovehilla.

Venäjän kanšalaiskamarin valmistaman alovehellisen Ei-kaupallisien järještöjen toiminnan aktiivisuš -reitingin mukah meijän tašavalta on enšimmäisellä paikalla.

Karjalašša on 1329 ei-kaupallista järještyö, niistä 1066 on sosialisešti šuunnattuo yhissyštä.

Alovehella toimiu 84 kanšallista järještyö. Niistä 26 yhissyštä etuštau karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien hyötyjä. Heijän sosialisešti tärkeitä alottehie kannatetah Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön viettämien kilpailuvalintojen ta Karjalan tašavallan piämiehen grantit -kilpailun rajoissa.

— Vuosina 2020–2021 toteutettih 27 projektie, kumpaset oli šuunnattu karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etnokulttuurikehitykšeh. Niih oli työnnetty 18,8 miljonie rupl’ua. Projektien rajoissa kaikkieh oli vietetty noin 130 tilaisutta. Niih ošallistu yli 15 000 henkie, kertou Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kantakanšojen valtijontuven ošašton johtaja Jelena Migunova.

Vuotena 2022 aktiivisešti tuvetah Karjalan tašavallan piämiehen granttišiätijön kannattamie projektija — vietetäh kielikurššija, pruasniekkoja, autetah kanšalliskielisie luovie kollektiivija.

— Tavanmukani Karjalan tašavallan piämiehen grantit -kilpailu mäni vuuvven 2022 šyyškuušša-šajekuušša. Kilpailun varojen summa on 100 miljonie rupl’ua. Kannatettavat projektit on šivottu 15 alah, muun muašša Karjalan kantakanšojen kulttuurih ta kielih, šanelou Jelena Migunova.

Karjalan tašavallan piämiehen grantit -kilpailu mäni šyyškuušša-šajekuušša. Projektit on šivottu 15 alah, muun muašša kantakanšojen kulttuurih ta kielih.
Jelena Migunova, Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kantakanšojen valtijontuven ošašton johtaja

Ei-kaupallisien järještöjen toiminnašta šiännöllisešti kerrotah Karjalan tašavallan virallisešša portalissa, toimehpanijavallan elimien ta Karjalan kanšalaiskamarin resurssiloissa, Karjalan tašavallan ei-kaupalliset järještöt -saitilla, sosialiverkkoloissa, partn’orien šähkö- ta painoresurssiloissa.

Periodika-kuštantamon tiloissa toimitah Karjalan tašavallan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškuš šekä Karjalan tašavallan kanšojen yštävyštalo. Niissä kanšalaisjärještöt šuahah viettyä omie tilaisukšie, käyttyä medialaittehie ta šuaha tukie. Viime vuotena šemmoni mahollisuš oli annettu yli 50 järještöllä.

Karjalan kantakanšojen kulttuurin aktiivisina kehittäjinä ollah Karjalan Rahvahan Liitto, Vepšäläisien kulttuurišeura, Karjala–Šuomi -yštävyššeura.

Vuosina 2021—2022 Karjalan Rahvahan Liitto Presidentin granttišiätijön kannatukšella toteutti Pihaetiketti- ta Hienoja tansseja -projektija.

Šen lisäkši Karjalan tašavallan piämiehen grantin avulla Liitto toteutti Opaššumma yheššä -projektin. Šen tarkotukšena oli valmistua karjalan kielen Onko helppo šanuo?! -kurššija. Kurššien kuuntelijina oltih Karjalan tunnetut ihmiset, kanšallisien liittojen etuštajat. Videonauhotukšie tuntiloista lat’attih internettih. Karjalan eläjien kešen ne ollah tosi šuosittuja.

Vepšäläisien kulttuurišeura Presidentin granttišiätijön kannatukšella toteutti Vepšäläini Kalarand-etnopuisto -projektin.

Karjalan tašavallan piämiehen grantin tuvella kulujana vuotena toteutetah Kel’t ei jüged kandišta -projektie. Šen tilaisuot on omissettu Vepšäläisen kulttuurin vuuvvella.

Karjalan šuomelaiset piäkaupunkissa ta piirilöissä -projektie on šuunnattu inkeriläisien juhlallisen ta arkipäiväsen kulttuurin šäilyttämiseh heijän elinpaikoissa.

Vuotena 2021 Karjala—Šuomi -yštävyššeura toteutti Perintehellisen puvun nykyaikani elämä -projektin. Šen rajoissa Petroskoin koululaisie opaššettih pukujen ompelomiseh. Projektin tulokšet on vejetty yhteh Inkerin puku -al’pomissa.

Kulujana vuotena järještö hoitau Karjalan šuomelaiset piäkaupunkissa ta piirilöissä -projektie. Šitä toteutetah käyttyän alovehen piämiehen granttie. Projekti on šuunnattu inkeriläisien juhlallisen ta arkipäiväsen kulttuurin šäilyttämiseh heijän elinpaikoissa.

Pitäy mainita ni Karjalan marilaiset -järještön aktiivista ruatuo. Šen monie alottehie toteutetah Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kannatukšella. Vuotena 2022 vietettyjen kirkkahien tilaisukšien luvušša on “Kukkien pruasniekka”, Marilaisen kulttuurin ilta ta muut. Kulujan vuuvven šajekuušša Ministerijö, Periodika-kuštantamo, Karjalan marilaiset -järještö ta Šuldir-folkloriyhtyveh allakirjutettih yhteistyöšopimuš.

— Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijö on valmis yhteistyöh ta kokemukšen vaihtoh kanšalaisjärještöjen tuven ta tašavallašša eläjien šuomelais-ugrilaisien rahvahien etnokulttuurikehitykšen alalla, koroštau Jelena Migunova.


Lisää aiheesta
Kipinä
Hoivu leiby
Valgo-Ven’an rahvahan suarnu.
Karjalan Sanomat
Hanke edistää karjalaista kieltä ja nukketeatteria
Karjalankielisiä nukkenäytelmiä harjoitellaan harrastajateatterissa huhtikuusta alkaen.
Oma Mua
Pohjolan luomua: šuunnitelma eistäy käsitöitä Karjalašša
Uuši käsityöalan kehityššuunnitelma on valmisteilla Karjalašša. ECHO-yhissykšen omat ta ulkopuoliset asientuntijat luajitah šitä viijen vuuvven ajalla.
Oma Mua
Nuorilla kepalaisilla ei ole aikua ikävöijä
Tänä vuotena Kepan Ort’t’o Stepanovilla nimitetyššä pieneššä koulušša opaštuu 13 lašta. Še on Kalevalan piirin pienin koulu.
Karjalan Sanomat
Torvi-CAMP kutsuu mukaan
Nuoret soittajat Venäjän eri alueilta kokoontuvat musiikkileirille, joka käynnistyy Petroskoissa maaliskuun lopussa. Viiden leiripäivän aikana he tutustuvat erilaisiin perinteisiin puhallussoittimiin.
Karjalan Sanomat
Puškin-kortti: Ohjelman suosiota on syytä lisätä
Yli 10 000 Puškin-korttia jäi käyttämättä Karjalassa. Kulttuurityöntekijät aktivoituivat ja lähtivät kouluihin kertomaan kortin mahdollisuuksista.
Oma Mua
KniiguMelliččä: “Periodikašša” esitettih uušie kirjoja
Karjalan tašavallan kanšojen yštävyštalošša jokavuotisešša KniiguMelliččä-esittelyššä Periodika-kuštantamo kerto vuotena 2022 julkaistuista kirjoista.
Oma Mua
Talo muuttu musejokši
Petroskoilaini Jelena Panfilova lunašti 150 vuotta vanhan talon 1900-luvun lopušša. Turistiloilla kerrotah talon istorijua ta näytetäh kauppiehan kauppua, kumpani on rekonstruoitu vuotena 2015.
Karjalan Sanomat
Koululainen suunnitteli bionisen käsiproteesin
Petroskoilainen yhdestoistaluokkalainen Vladislav Sambuk kehitti bionisen käsiproteesin ja voitti Petroskoin tulevaisuus -konferenssin ATK-sarjassa.
Karjalan Sanomat
Kalevala yhdisti suomea puhuvia
Suomen kielen keskus Karjalan tasavallassa -yhdistys ja Minskin Suomi-kerho pitivät suomen kielen ystäville virtuaalisen tapaamisen Elias Lönnrotin runoelman kunniaksi.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana