Teatterissa lapšet šäilytetäh muamonkieltä

Teatterissa lapšet šäilytetäh muamonkieltä

Uljana Tikkanen
30.11.2023
Esitykšie karjalan kielellä näytettih Petroskoissa. Karjalaini šuarna -teatterikilpailuh ošallistu 21 ryhmyä.
Kaššali-šuarnua näytti MIX-teatteri Alavoisen kyläštä ta piäsi piävoittajakši. Kuva: Karjalaini šuarna -festivalin VK-ryhmäštä
Kaššali-šuarnua näytti MIX-teatteri Alavoisen kyläštä ta piäsi piävoittajakši. Kuva: Karjalaini šuarna -festivalin VK-ryhmäštä

Lapšien teatteriryhmät keräyvyttih Petroskoissa ta esitettih šuarnoja karjalan kielellä. Šalissa oli mukava ta lämmin ilmapiiri: artistat oikein vaštuullisešti esitettih omie šuurie ta pienieki roolija. Äšen šienien roolissa olijat artistat muissettih, jotta šienenhatulla pitäy ajoissa heiluttua ta še täyventäy spektaklie. Jokahini spektaklin ošallistuja on tärkie.

Tänä vuotena Karjalaini šuarna -teatterikilpailuh ošallistu 21 ryhmyä. Enšin hyö kuvattih video ta työnnettih kilpailun enšimmäiseh ošah. Toiseh ošah piäsi šeiččemen parašta ryhmyä. Kaikkieštah yli 170 lašta liitty kilpailuh.

— Još lapšet šäilytetäh ta kehitetäh omua kieltä, še merkiččöy, jotta hyö rakaššetah omua kulttuurie ta kotimuata. Tiälä hyö voijah esittyä šitä toisilla, šano Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kantarahvahien valtijollisen kannatukšen ošašton johtaja Jelena Migunova.

Kilpailun toisešša ošašša esiinnyttih lapšet Jessoilašta, Mujejärveštä, Alavoisešta, Vieljärveštä, Jyškyjärveštä ta Petroskoista. Hyö esitettih spektaklija karjalan kielellä karjalaisien šuarnojen mukah. Lapšet näytettih omua taituo roolien esittämiseššä šekä laulettih ta tanššittih.

Arvoštelijat niise kačottih, mimmosie pukuja ta lavakorissukšie oli kekšitty, kuin hyvin lapšet paistih karjalakši, mimmoni musiikki oli valittu.

Joka ryhmällä oli omie vahvoja puolie ta valita parahan spektaklin oli vaikie.

— On mukava, jotta tuli vielä enempi karjalaisien starinojen mukah valmissettuja spektaklija. Eryähät ošallistujat ollah teatteriryhmät, a eryähät ollah kouluryhmät, kumpaset piätettih valmistua spektakli kilpailuo varoin. Toivomma, jotta heilä miellytti valmistua spektaklie ta hyö jatetah teatteritoimintua ta ruvetah nauttimah šiitä, šano kilpailun arvoštelija Andrei Gorškov.

Myö käyttimä meijän etupuolie — musiikkie, ryhmäššä lapšet šoitetah ta lauletah. Karjalan kieltä on vähän lisäopaššušohjelmašša ta myö teatterin avulla yritämmä opaštua kieltä lapšilla.
Antonina Rossijeva, MIX-teatterin karjalan kielen opaštaja

Arvoštelijat huomattih harraštaja-artistojen virheitäki. Kilpailun jälkeh oli pietty muasteri-oppi lapšie ta ohjuajie varoin, missä kaikki šuatih kallehie n’euvoja ammatillisilta näyttelijiltä ta ohjuajilta.

Kilpailun toiseh ošah piäššyöt teatterit jo oltih voittajina ta parahina. Ka kilpailun šiäntöjen mukah piti parahistaki valita voittajie.

Kilpailun enšimmäisen paikan diplomin šai Jessoilan koulun 4A-luokan lapšet, toisella paikalla piäsi Jessoilan musiikkiyhtyveh “Värttinä” ta kolmannella — Pohjolan lapšet -ryhmä Mujejärveštä.

Karjalaini šuarna -kilpailun piälahjan tänä vuotena šai MIX-teatteriryhmä Alavoisešta, ohjuaja Svetlana Pronina. Še esitti Kaššali-spektaklin.

Spektakli yhisti kaikista enemmän lapšie, jokahisella oli oma rooli: lapšet laulettih, šoitettih, arvautettih arvautukšie toisilla spektaklin ošallistujilla, ka kaččojat voitih vaššata niih, lopušša hyö tanššittih ta kučuttih kaččojieki piirileikkih.

— Meijän teatteriryhmä on nuori, myö peruštima šen kakši vuotta takaperin. Nyt ryhmäššä on enšimmäisen ta nellännen luokkien opaštujat, šano MIX-teatterin karjalan kielen opaštaja Antonina Rossijeva.

— Myö käyttimä meijän etupuolie — musiikkie, ryhmäššä lapšet šoitetah ta lauletah. Karjalan kieltä on vähän lisäopaššušohjelmašša ta myö teatterin avulla yritämmä opaštua kieltä lapšilla, kerto Antonina.

Mie esitin ukon roolie spektaklissa. Kun mie šain lahjan, mie en uškon, jotta šiinä ei ole virhettä ta olin oikein iloni. Još miula annetah vielä teatteriroolija mie mielelläh rupien käymäh teatterih.
Ivan Filimonenko, MIX-teatterin artista

Kilpailušša palkittih kirkkahimpie artistoja Kanšallisien kulttuurien keškukšen erikoislahjoilla.

MIX-teatteriryhmän artista oli yhtenä kolmešta Etnotähtini-nominatijon voittajašta.

— Mie esitin ukon roolie spektaklissa. Miun opaštaja šanou, jotta mie olen taitaja ta kučču teatterih šyyškuušša, näin mie šain tämän roolin. Kun mie šain lahjan, mie en uškon, jotta šiinä ei ole virhettä ta olin oikein iloni. Još miula annetah vielä teatteriroolija mie mielelläh rupien käymäh teatterih, kerto MIX-teatterin artista Ivan Filimonenko.

Vielä kahekši etnotäheksi oli nimitetty Ilja Čuprin Mujejärveštä kontien roolista ta Mohnačova Ol’ga Jessoilašta hiiren roolista.

Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön erikoislahjan šai Jyškyjärven teatteri “Ihmekesseli”, johtaja Natalja Bobrova.

Kaikki lapšet šuatih muistolahjoja festivalin järjestäjiltä ta partn’oriloilta.

Teatteriryhmien johtajat koroššettih, kuin tärkie on ošallistuo esityšmatkoih — lapšet nähäh toisie kollektiivie, ohjuajat kekšitäh uušie idejoja, kaikki šuahah kallista työkokemušta. Karjalaini šuarna -festivalin rajoissa lapšet ošallissuttih muasteri-oppiloih ta opašretkilöih, kačottih Čičiliušku-teatterin spektakli.

Festivalie pietäh vuuvvešta 2013 kerran kahešša vuuvvešša. Tänä vuotena še oli järješšetty Karjalan Rahvahan Liiton Karjalaini etnoklasteri -projektin rajoissa Karjalan piämiehen granttien fondin šekä Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kannatukšella.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Jiämäen harjas
Kielen, literatuuran da histourien instituutan tilois on avvoi arheolougien muzei. Muzeih on kerätty kallehimat arheolougizet materjualat, kudamat kuvaillah Karjalan muinazien eläjien eloksentabua.
Karjalan Sanomat
Lääkärit palvelevat lähellä asuinpaikkaa
Karjalan terveysministeriön suunnitelmissa on rakentaa tänä vuonna kaksi ja korjata kymmenen terveysasemaa.
Karjalan Sanomat
Työmatka 1900-luvulle: kolmas osa julki
Uudessa osassa journalisti ja kotiseuduntutkija Juri Šleikin kertoo 1900-luvun sekä 2000-luvun Karjalan merkkihenkilöistä ja -tapahtumista.
Kipinä
Lapšien ta nuorison talvihuvija
Karjalaisilla lapšilla ta nuorilla talvella oli kaikenmoisie kisoja pirtissä. Niistä tekstin luatijalla kerto muamoh Santra Remšujeva viime vuosišuan lopušša.
Karjalan Sanomat
Omin Silmin käynnisti uuden ohjelman
Suomenkielinen luento kielen kehityksestä avasi Tietoja talteen -ohjelman Karjalan vähemmistökielillä. Seuraava luento on karjalaksi.
Oma Mua
Jänöiselgy armas
Vieljärven kyläkunnan Jänöisellän kylän ainavo eläi 85-vuodehine Viktor Sumkin saneli kylän da oman perehen jygies elaijas.
Karjalan Sanomat
Fokuksessa Vienan kuolleet kylät
Paanajärven hävinneet kylät -näyttely kertoo kahdesta kansallispuiston kuolleesta kylästä ja niiden kautta Vienan Karjalan historiasta.
Kipinä
Karjalaisie valehšuarnoja
Petroskoin Oneženka-päiväkojin kašvattajat valmissettih mukavie kertomukšie Karjalaisie valehšuarnoja -šarjašta.
Oma Mua
Pitkyjärven sillan mustokse
Sillat, sillat…, pienet dai suuret, raudubetonahizet dai puuhizet, rippujat sillat, telat dai suodu myöte poikkizin lykätyt parret…
Karjalan Sanomat
Tulevat opettajat kilpailevat voitosta
Yrittäjät ja työnantajat osallistuvat mestaruuskilpailuihin. He laativat tehtäviä kilpailijoille ja toimivat tuomareina.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль