Roštuon lahjat

Roštuon lahjat

Irina Nikitina
06.01.2023
Uuvvenvuuvven starinašta šie šuat tietyä, jotta lahjojen kallehuš on ei ainuoštah niijen kaunehuošša, ka i hyövyššä niise.
Aikuhiset valmissettih lapšilla kummallisie lahjoja. Piiruššuš: Aleksandr Krilov
Aikuhiset valmissettih lapšilla kummallisie lahjoja. Piiruššuš: Aleksandr Krilov

Rauhallisešša nurkašša vuateškuapin yläpol’čalla šeisou luatikko. Mitä šiinä on? Tiälä eläjillä lapšilla tämä on vielä šalaisuš. Šitä tiijetäh vain aikuhiset. Kohta tulou Roštuo, ta aikuhiset ihaššutetah lapšie kummallisilla lahjoilla. Nämä lahjat ollah šalaluatikošša.

Enšimmäisenä omie lahjoja pani ämmö – kakši värikäštä kaklapaikkua, kumpasie hiän tikutti iltasin, konša lapšet jo muattih, ta kakši pientä kontienpoikua – keltani tytöllä, a ruškie pojalla.

Ukko nakerti punukoilla leikkikarusellin, leikkasi puušta pikkaraisie veššokšie, skammija ta katokšen. Pienen avuamen avulla karuselli voipi panna käymäh. Ukon lahja otti kunnivopaikan luatikošša.

Muamo varušti tyttärellä kaunehen kuklan rušettavašša pitsiseššä mekošša, a pojalla – tulipaloauton. Kerran poika näki šemmosen auton ta huaveili šiitä.

Tuli tuaton vuoro.

– Teijän lahjat ollah huvie varoin. Ka tärkeintä on, jotta lahja ois hyövyllini! hiän šano omahisilla.

Näin šalaluatikošša lisäyty kakši šarjua – kirkkahat stokanat ta uuvvet hammašharjat. Jotta lahja näyttäis arvokkahammalta, tuatto lisäsi šuuren Rakennušpeli-luatikon. Šiitä voipi kovota vaikka mitä.

Ken vois ajatella, jotta iltasin nämä lahjat riijelläh ta pahekšitah keneštä tulou paraš ta mielilahja.

Kaunis kukla piti iččie piälahjana. Hiän heti ei tykännyn kaklapaikkoja ta hammašharjoja – mimmosie lahjoja ne ollah? Niin vakavie ta mahtavie! Niijen kera ei voi leikkie eikä maiskata!

Näin šalaluatikošša lisäyty kakši šarjua – kirkkahat stokanat ta uuvvet hammašharjat. Jotta lahja näyttäis arvokkahammalta, tuatto lisäsi šuuren Rakennušpeli-luatikon. Šiitä voipi kovota vaikka mitä.

– Kaččokkua, elkyä luatikkua šilmäpakuo miun mekošša! karjahti kuklani hammašharjoilla.

Kontienpojat niise pöläššyttih ovakahakkie nuapurija.

– Mitä, još työ piluatta meijän karvua, hyö törättih.

Tovemmaštah hyö ei haluttu rikkuo šuhtehie koppavan ta kaunehen kuklasen kera. Hyvät kontienpojat mielelläh tultais luatikon kaikkien eläjien kaveriloiksi. Ka še ei ollun niin helppo. Karuselli ei halunnun olla kenenkänä kaverina.

– Miula riittäy omie veššokšie, hiän ilmotti. – Työ višših että kuvittele, mi ero on tavallisen esinehen ta mehanismin välillä. Mistä paissa teijän kera? Teilä äšen ei ole taika-avuanta, mi panis kaiken käymäh. On ikävä!

Ämmön tikuttamat kaklapaikat jatettih riitua.

– Vaikka mih esineheh ihmiset on pantu omua ruatuo! Ta jokahini halusi ihaššuttua lapšie omalla lahjalla!

– Halusi, ka ei onnistun, vaštasi kuklani. – Lapšet ei tykätä, konša heilä lahjotetah vuatteita. A harjat hyö heti luuvvah!

– Varmašti! hurisi tulipaloauto.

Tuli pitälti vuotettu päivä. Lapšet havaččeuvuttih ta heti nähtih lahjoja, kumpasie aikuhiset varuššettih heilä. Lapšukkaiset ihaššuttih!

Tovemmaštah hyö ei haluttu rikkuo šuhtehie koppavan ta kaunehen kuklasen kera. Hyvät kontienpojat mielelläh tultais luatikon kaikkien eläjien kaveriloiksi.

On ihmehellistä, ka enšin hyö šivottih ämmön kaklapaikkoja omien kaklukšien piällä.

– Hurraa! Nykyjäh emmä varaja mitänä pakkaista!

Tuatto moničči kerto lapšilla, jotta on tärkietä peššä hampahat oikiella tavalla. Hiän vuotti, mitein lapšet otetah vaštah hänen lahja. Pakinat ei mänty hukkah – lapšet korkiešti arvoššettih kirkkahie stokanoja ta uušie harjoja.

Lopulta tuli toisien lahjojen vuoro. Kuulu karjahukšie.

– L’us’a! Kačo! Karuselli! Kuin monta kukkaista on! Mimmoni “Rakennušpeli”! A miula – tulipaloauto! Nyt mie ajellutan šillä kontienpoikie!

– Ei, ei, L’ova! Enšin kaikin ajetah karusellilla!

L’us’a otti uuvven kuklan.

– Kuin kaunis… Ka miula on jo niin äijän kukloja!

Tyttö kyšyväšti kačahti muamoh ta nähtyö, jotta hiän pahottu, šano:

– Myö vietämmä kaunehuškilpailuo. Šuoritamma ta šuvimma kaikkie kukloja. A uuši tulou voittajakši!

Muamo muhi. Kaččuos’s’a häneh ta punukkoih, ämmö ta ukko niise ruvettih muhimah.

A tuatto hil’l’asešti čuhutti tyttärellä:

– Višših meijän muamo vähän leikki lapšuošša. Elä loukkua häntä ta helläšti ota vaštah uušie kukloja!


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Kipinä
Hiiret da viizas Kaži
Indien rahvahan suarnu sih näh, kui älykkähät hiiret ajettih iäre viizahan Kažin.
Karjalan Sanomat
25 vuotta avuksi kielten kehityksessä
Toukokuussa karjalan ja vepsän kielen termistö- ja oikeinkirjoituslautakunta on täyttänyt 25 vuotta. Lautakunnan ansiosta karjala ja vepsä ovat saaneet uutta monipuolista sanastoa.
Karjalan Sanomat
Mehiläishoito kehittyy Kintahankylässä
Aloittelevat mehiläistarhaajat haluavat saada tänä vuonna noin 19 kiloa hunajaa kustakin 20 pesästä.
Oma Mua
Šäynyä-vävy
Starina vienankarjalakši kertou Tyyne-neiččyöštä ta hänen ihmehtapuamisešta hopien miehen kera. Šen jälkeh tytön ta hänen perehen kohtalo muuttu.
Oma Mua
Viktor Vikulin: “Šukututkimuš tuli elämän uuvvekši tarkotukšekši”
Tämän jutun piäšankarina on Viktor Vikulin. Miehellä on 72 vuotta, hiän on šyntysin Kuorilahešta, nyt eläy Kiestinkissä.
Karjalan Sanomat
Karjala yllätti herkuillaan
Arktiksen maku -festivaalin vieraille oli yllätys, että merisiilin kaviaari ja rakkolevä sopivat mainiosti jäätelön täytteeksi.
Oma Mua
Karjalazet oman muan puolistajat
Tuhukuus 1942 Nikolajev yhtyi 1. partizuanoin briguadah, sie händy pandih tiijusteluvzvodan piälikökse. Täs joukos oli 30 miesty.
Oma Mua
Musto puolistajis
Jo 78 vuottu meni, ku loppiettihes jälgimäzen voinan verehizet bojut. Voiton suadih sаldatat, ga heidy avvutettih partizuanatgi.
Karjalan Sanomat
Sampo-vuorelle lisää matkailijoita
Etnopuiston sisäänpääsy on tullut maksulliseksi. Luontokohteeseen on rakennettu portaat ja näköalapaikka.
Karjalan Sanomat
Ystävyysseura jatkaa toimintaansa
Karjala–Suomi-ystävyysseura keskittyy nyt Karjalan tasavallan inkerinsuomalaisten ja muiden suomalaisugrilaisten kansojen kulttuurin tukemiseen.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль