Kantele-GO!: aktiivini ruato tuou tulokšie

Kantele-GO!: aktiivini ruato tuou tulokšie

Irina Zaitseva
29.12.2021
Kanšainvälistä Kantele Goes Global! Ground Zero -projektie toteutetah jo kolmatta vuotta. Mänijän vuuvven piätapahtumista kerto Kantele-GO! -projektin johtaja Ol’ga Vlasova.
Šuurešša iltakonsertissa esitettih pitkien luovien eččojen ta kanšainväisen yhteistyön tulokšie. Kuvat: Kantele-GO! -projektin VK-šivu
Šuurešša iltakonsertissa esitettih pitkien luovien eččojen ta kanšainväisen yhteistyön tulokšie. Kuvat: Kantele-GO! -projektin VK-šivu

Tuiskukuun Kantele Fusion konsertti toi Kontupohjan eläjillä intuo ta iluo.Tilaisuš mäni tuiskukuušša Kontupohjan keškiseššä piirikirjaštošša. Kantele GO!:n artistat esitettih šekä tunnettuja, jotta juuri projektin rajoissa luajittuja tevokšie, kumpasien luvušša oli Hans Brimin šäveltämä ta šuomelaisien kantelistien šovittama “Lugumleik”, Antti Rantosen “Mazurkka”.

– Kantelistien yhtyveh toi niitä Kuhmošša vietetyistä muasteri-oppiloista ta Petroskoin Kantele-GO! -musiikkityöpajašta. Projekti anto rahvahalla mahollisuon tuttavuštuo šuomelaiseh kantelenšoittotekniikkah, koroštau Ol’ga Vlasova.

Videonauhotukšešša kantelisti Minna Raskinen esitti Martti Pokelan Polun varrella -musiikkinäytelmän.

Karjalan tašavalln anšijoitunut artista Irina Popova esitti Vjots’a vjun- ta Sua sytämestäni rakastan -lauluja.

Šamanlaisie konserttija vietettih Sortavalašša, Helyläššä, Pitkärannašša, Läskeläššä, Pušnoi-pos’olkašša, Petroskoissa, Priäžäššä.

Projekti anto ošallistujilla uušie tuttavukšie, ammatillista yštävyttä, uutta musiikkie.
Ol’ga Vlasova, Kantele-GO! -projektin johtaja

Kevätkuušša Sortavalašša vietettih Kantele Fusion -musiikkityöpaja, kumpaseh otti ošua Kantele-yhtyvehen artistoja, Sortavalan musiikkikoulun nuorie kašvattija šekä šuomelaisen ta karjalaisen kulttuurin ihailijie.

– Musikantit käytettih uušie interaktiivisie keinoja, jotta vetyä kaččojie mukana luomistoimintah. Artistojen kera kaččojat kekšittih starina musiikkikuvitukšineh diatonisella kantelella, kertou Kantele-GO! -projektin johtaja.

Tilaisuošša kuulu šuomelaisien šäveltäjien projektie varoin luomie tevokšie ta šävelie “Kantelen” ohjelmistošta. Ohjelman lopušša kaikki ošallistujat yheššä esitettih Eriskumainen kantele -laulu.

Šulakuu alko muasteri-oppiloista, kumpasie vietti karjalaini šäveltäjä Anastasija Salo. Niih ošallistu Karjalan kantelistien yhtyvehien ohjuajie ta ošallistujie. Muasteri-opit oli omissettu musiikkitevokšien šovitukšien

luatimisella.

Šulakuun toisena tärkienä tilaisuona oltih muasteri-opit “Diatonini kantele – esittämmini, pedagogini käytäntö, luomistyö”. Ošallistujien luvušša oli Kantele-yhtyvehen musikanttija ta musiikkikollektiivien ohjuajie Petroskoista, Kontupohjašta, Šoutjärveštä ta Kvartsitnii-pos’olkašta. 

Musikantit käytettih uušie interaktiivisie keinoja, jotta vetyä kaččojie mukana luomistoimintah.
Ol’ga Vlasova, Kantele-GO! -projektin johtaja

Kešäkuun alušša Aunukšešša vietettih Kantele-GO! -nuorisoforumi, mi yhisti nuorie kantelistija ta heijän opaštajie Karjalan eri piirilöistä.

– Forumin ošallistujat opaššuttih kantelen, jouhikon ta karjalaisen huilun šoittuo, käytih Aunukšen musejošša, otettih ošua käsityöammattien työpajoih ta kilpailuh. Forumin huippukohtana oli konsertti “Mistä laulau kantele”, a tilaisuon lopušša esiinty kantelistien yhissetty orkesteri, kumpani esitti Laulajatyttö-laulun, šanelou Ol’ga Borisovna.

Kešäkuun puolivälissä Kantele-GO! -projektin artistat otettih ošua luovah leirih “Kantele & Runolaulu”. Šen järještäjinä oltih Šuomen kanšanmusiikin muailmašša tunnetut henkilöt Arja Kastinen ta Liisa Matveinen. Leirie vietettih Šuomešša, a projektin artistat Venäjältä liityttih šiih nykyteknologijien kautti.

Projektie valmistuas’s’a šaimma tietyä, jotta kantelistien piäproplemana on ohjelmiston puuteh.
Ol’ga Vlasova, Kantele-GO! -projektin johtaja

Kirkkahana šyyštapahtumana oli šyyškuun lopušša järješšetty ohjelma Helsinkin Sibelius-Akatemijan opaštujilla ta kantelenšoiton šuomelaisilla opaštajilla. Ohjelman huomijon pistehenä oli kantelen venäläini variantti. Ohjelman enšimmäiseššä ošašša Ol’ga Vlasova tuttavuššutti šuomelaisie ošallistujie hromattiseh kanteleh ta šen istorijah. Toini oša oli omissettu hromattisen kantelen šoiton peruštehilla ta erikoisukšilla.

– Šuomelaiset kantelistit kiinnoššuttih lähisemmäštä yhteistyöštä karjalaisien kantelistien kera juuri projektin rajoissa ta enši vuorošša Hanna Ryynäsen anšijošta, koroštau projektin johtaja.

Pimiekuun lopušša Karjalan tašavallan musiikkiteatterissa vietettih kanšainvälisen Kantele-GO! -projektin šuuri iltakonsertti. Tilaisuošta tuli projektin tärkie vaihe. Kantelen šoittajat, šäveltäjät, opaštajat, tutkijat ta toimistonhoitajat Karjalašta ta Šuomešta vajehteliuvuttih kokemušta, min anšijošta ilmešty uušie tevokšie kannelta varoin. Niijen luovien eččojen tulokšie esitettih konsertissa. Šielä kuulu šuomelaisien ta venäläisien šäveltäjien tevokšie Kantele-yhtyvehtä varoin, kumpasien luvušša on Vilma Timosen “Polska in red”, Anastasija Salon “Jos sä olet minun hellullani” ta muita.

– Projektie valmistuas’s’a šaimma tietyä, jotta kantelistien piäproplemana on ohjelmiston puuteh, huomauttau Ol’ga Vlasova.

Ošallistuos’s’a kanšainvälisih muasteri-oppiloih Kantele-GO! -projektin artistat tutuššuttih šuomelaisih kantelistiloih ta šäveltäjih, kumpaset annettih heilä luvan esittyä omie tevokšie. Myöhemmin, jotta yllyttyä luatijie luomah uutta musiikkie projektin rajoissa vietettih eri kilpailuja. Lisäkši, projektin rajoissa julkaistih uušie nuottikokomukšie.

Talvikuu lahjotti Priäžän eläjillä juhlakonsertin, kumpaseh otti ošua luovie kollektiivija ta Kalaberdilla nimitetyn kanšallisen taitokoulun opaštujie.

– Projektissa taitokoulu ruatau kantelenšoittuo ta kanšallista musiikkiperinnehtä opaštujien lapšien ta nuorien kera.

On mainittava, jotta projektin rajoissa Youtube-videopalvelušša on avattu kolme kanavua, kumpaset on omissettu musiikilla kannelta varoin ta projektin tilaisukšilla.

– Yhteistyö šyntyy vain hyväššä ta kunnivoittajašša košetukšešša, ryhmän šopusašša ruavošša. Projekti anto ošallistujilla uušie tuttavukšie, ammatillista yštävyttä, uutta musiikkie, koroštau Ol’ga Borisovna.

Kantele-GO! -projektie toteutetah Kantele-yhtyveh, Päivännoušu-Šuomen yliopisto, Runolaulu-Akatemija ta Kalaberdilla nimitetty kanšallini taitokoulu Europan unionin, Venäjän Federatijon ta Šuomen tašavallan rahottaman rajanylittäjän Karelija-ohjelman kannatukšella. Projektin tarkotukšena on leventyä ta eistyä kantelella esitettävän musiikin monipuolisutta.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Kipinä
Hiiret da viizas Kaži
Indien rahvahan suarnu sih näh, kui älykkähät hiiret ajettih iäre viizahan Kažin.
Karjalan Sanomat
25 vuotta avuksi kielten kehityksessä
Toukokuussa karjalan ja vepsän kielen termistö- ja oikeinkirjoituslautakunta on täyttänyt 25 vuotta. Lautakunnan ansiosta karjala ja vepsä ovat saaneet uutta monipuolista sanastoa.
Karjalan Sanomat
Mehiläishoito kehittyy Kintahankylässä
Aloittelevat mehiläistarhaajat haluavat saada tänä vuonna noin 19 kiloa hunajaa kustakin 20 pesästä.
Oma Mua
Šäynyä-vävy
Starina vienankarjalakši kertou Tyyne-neiččyöštä ta hänen ihmehtapuamisešta hopien miehen kera. Šen jälkeh tytön ta hänen perehen kohtalo muuttu.
Oma Mua
Viktor Vikulin: “Šukututkimuš tuli elämän uuvvekši tarkotukšekši”
Tämän jutun piäšankarina on Viktor Vikulin. Miehellä on 72 vuotta, hiän on šyntysin Kuorilahešta, nyt eläy Kiestinkissä.
Karjalan Sanomat
Karjala yllätti herkuillaan
Arktiksen maku -festivaalin vieraille oli yllätys, että merisiilin kaviaari ja rakkolevä sopivat mainiosti jäätelön täytteeksi.
Oma Mua
Karjalazet oman muan puolistajat
Tuhukuus 1942 Nikolajev yhtyi 1. partizuanoin briguadah, sie händy pandih tiijusteluvzvodan piälikökse. Täs joukos oli 30 miesty.
Oma Mua
Musto puolistajis
Jo 78 vuottu meni, ku loppiettihes jälgimäzen voinan verehizet bojut. Voiton suadih sаldatat, ga heidy avvutettih partizuanatgi.
Karjalan Sanomat
Sampo-vuorelle lisää matkailijoita
Etnopuiston sisäänpääsy on tullut maksulliseksi. Luontokohteeseen on rakennettu portaat ja näköalapaikka.
Karjalan Sanomat
Ystävyysseura jatkaa toimintaansa
Karjala–Suomi-ystävyysseura keskittyy nyt Karjalan tasavallan inkerinsuomalaisten ja muiden suomalaisugrilaisten kansojen kulttuurin tukemiseen.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль