Aleksei Bokkin: “Lapšien on mahettava šuaha tuloš”

Aleksei Bokkin: “Lapšien on mahettava šuaha tuloš”

Irina Zaitseva
03.05.2023
Karjalan vuuvven 2023 paraš opaštaja -kilpailun voittajakši tuli Koštamukšen gimnasijan fiisikan ta matematiikan opaštaja Aleksei Bokkin.
Karjalan vuuvven 2023 paraš opaštaja -ammattikilpailun palkintoseremonija piettih 27. šulakuuta. Kuva: Irina Zaitseva
Karjalan vuuvven 2023 paraš opaštaja -ammattikilpailun palkintoseremonija piettih 27. šulakuuta. Kuva: Irina Zaitseva

Vuuvven paraš opaštaja 2023 -kilpailun alovehelliseh vaihieh otti ošua 30 opaštajua Petroskoista ta tašavallan piirilöistä. Karjalašša kilpailuo vietettih 27. kertah. Kilpailun tilaisuot mäntih Petroskoin 1. lysejon tiloissa.

— Koko muašša vietetäh kilpailun alovehellisie vaiheita. Juuri näinä päivinä ilmešty halličukšen piätöš, kumpani miäräsi palkinnon miärän yleisvenäläisien vaihien voittajilla. Näin voittaja šuau miljonin rupl’ua, a laureatit — 500 000 rupl’ua, kerto Karjalan opaššukšen kehityšinstituutin rektori Ol’ga Djačkova.

— Kuulusa 1. lysejö ylpeilöy omista piäštökkähistä ta ruatajista. Lysejon opaštajista monet oltih kilpailun ošallistujina, laureattiloina ta voittajina. Niijen luvušša on Marina Ribakova, Natalja Usova, Svetlana Tsvetkova ta muut, korošti rektori.

Tänä vuotena ošallistujat kilpailtih kolmešša nominatijošša: “Opaštaja”, “Luokan opaštaja” ta “Debyytti”. Viimeni nominatijo oli tarkotettu niillä opaštajilla, kenen ruatovuosien miärä ei ylitä viisi vuotta.

Kilpailu kešti kolme päivyä. Joka päivä oli omissettu erähällä kilpailutehtävällä. Tuntiloissa opaštajat yllytettih lysejon opaštajie smiettimäh ta juttelomah elämän tärkeistä arvoloista, vietettih muasteri-oppija ta näytettih epätavallisie ratkaisuja.

Kuot’t’elukšien lisäkši ošallistujilla valmissettih ekskursijo, urheilutilaisuš, teatterikäynti, pyörie stola -issunto männyijen vuosien voittajien kera ta muasteri-oppija. Šuuri arvoštelijakunta miäräsi finalistija, kumpaset kilpailtih Pedagogini teatteri -loppukuot’t’elukšešša.

Karjalašša on kouluja, missä on viisi-šeiččemen lašta ta šemmosie, missä on yli 1500 opaštujua. Ka jokahisešša niistä tapuat oikeita opaštajie, ammattimiehie, kumpaset tykätäh lapšie ta omua ruatuo.
Roman Golubev, Karjalan opaššuš- ta urheiluministeri

Tašavallan XXVII Karjalan vuuvven 2023 paraš opaštaja -ammattikilpailun laureattien ta voittajan nimet ilmotettih 27. šulakuuta.

Debyytti-nominatijošša voitti Petroskoin 2. koulun matematiikan ta tietokonehopin opaštaja Jana Padčina. Opaštaja-nominatijošša voittajiksi piäštih Kemin 1. koulun enklannin kielen opaštaja Ol’ga Titova, Kontupohjan 8. koulun alkeisluokkien opaštaja Irina R’abeva ta Kešäjoven pos’olkan alkeisluokkien opaštaja Galina Karpova. A Parahakši luokan opaštajakši valittih Petroskoin Akatemisen lysejon luokan opaštaja Anastasija Golubenko.

Palkintoja ta diplomija myönti opaššuš- ta urheiluministeri Roman Golubev.

— Karjalašša on kouluja, missä on viisi-šeiččemen lašta ta šemmosie, missä on yli 1500 opaštujua. On vanhoja puisie ta nykyaikasie kouluja. Ka jokahisešša niistä tapuat oikeita opaštajie, ammattimiehie, kumpaset tykätäh lapšie ta omua ruatuo, korošti Roman Gennadjevič.

Karjalan vuuvven 2023 paraš opaštaja -kilpailun apsol’uuttisekši voittajakši tuli Koštamukšen gimnasijan fiisikan ta matematiikan opaštaja Aleksei Bokkin.

Voittaja šai diplomin, sertifikatit Karjalan tašavallan piämiehen 100 000 rupl’an palkinnon šuamiseh šekä 500 000 rupl’an palkinnon opaššušhuonehen korjaukšeh ta laittehiston oštamiseh, voittajan mal’l’an ta erikoislahjoja. Lisäkši, yhekši vuuvvekši Aleksei Bokkinista tulou ministerin n’euvoja yhteiskunnalliselta pohjalta.

Jotta innoššuttua lapšie fiisikalla pitäy šelittyä heilä, miksi käsittelemmä eräštä kyšymyštä ta näyttyä heilä, mitein fiisikka on šivottu muailmah ta elämäh.
Aleksei Bokkin, Karjalan vuuvven 2023 paraš opaštaja -ammattikilpailun voittaja

Aleksei Bokkin lopetti Piiterin A. I. Gertsenillä nimitetyn pedagogisen yliopiston pakalaureatin, magistratuuran ta aspirantuuran. Hiän ruato Piiterin koulušša šeiččemen vuotta. Kakši vuotta takaperin Semstvon opaštaja -ohjelman mukah nuori mieš myöšty omah Koštamukšeh ta alko ruatua Gimnasijašša, missä opaštu iče.

— Mieleštäni, milma autettih karisma, lumouš ta enši vuorošša ammattimaisuš ta puhtahat oppitunnit, mit yhissettih fiisikkua, luavullisie metodikkoja ta ratkaisuja. Jotta innoššuttua lapšie fiisikalla pitäy šelittyä heilä, miksi käsittelemmä eräštä kyšymyštä ta näyttyä heilä, mitein fiisikka on šivottu muailmah ta elämäh. Lapšien on mahettava šuaha tuloš. Još annamma opaštujilla šuavuttamattomie tehtävie, hyö ruttoh mänetetäh mielenkiintuo, korošti Aleksei Sergejevič.

Voittaja kiitti 1. lysejuo kilpailun mainivošta järještämiseštä, omua juohattajua Jelena Gerasimovua avušta ta kannatukšešta kilpailun aikana, arvoštelijakuntua huomautukšista ta omua entistä fiisikan opaštajua Tatjana Olikaista, kumpani innoššutti hänet fiisikalla ta opaštajan ammatilla.

— Mie tulin näkömäh, ymmärtämäh, uuvveštah tajuomah ta mie kunnollisešti etuššan Karjalan tašavaltua federalisešša vaihiešša, korošti Bokkin.

Karjalan vuuvven 2023 paraš opaštaja -kilpailun järještäjinä ollah Karjalan tašavallan opaššuš- ta urheiluministerijö, Karjalan opaššukšen kehityšinstituutti ta Petroskoin 1. lysejo.

Kilpailu mäni Pedagogisen meštaruon festivalin rajoissa. Šen lisäkši, festivalin rajoissa vietettih kilpailuja toisilla ammattialoilla ruatajilla opaštajilla.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Koivu šyöttäy, juottau, lämmittäy, kaunehuolla ihaššuttau
Koivu on Karjalan yleisin lehtipuu. Še tykkyäy valuo ta avarua, kašvau aukeilla kohilla jokien ta järvien rannoilla, pitin peltojen ta niittyjen reunoja. Ruttoh kašvaja koivu ottau ihmisien jättämie vil’l’avie maita.
Karjalan Sanomat
Laatokan pohjasta löytyi uponnut laiva
Venäläiset sukellusharrastajat löysivät aluksen Valamon läheltä. Se ajoittuu todennäköisesti 1800—1900-luvuille.
Kipinä
Härän starina
Starina vienankarjalakši, kuin härkä toi mečäštä hyvät otukšet ta kuin ukko ta akka šuatih šiitä äijän rahua.
Karjalan Sanomat
Legendaarinen Sattuma palasi keikkalavoille
Kolme vuotta sitten keikkailun lopettanut Folk Band Sattuma soitti paluukeikkansa Petroskoissa.
Oma Mua
“Kotimuan voima” valmistautuu piätapahtumih
Kotimuan voima -projektin anšijošta noušou kiinnoššuš kanšankulttuurih, karjalan kieleh ta perintehih, vielä enemmän ihmistä lisäytyy šeuran etnokulttuuritoimintah.
Kipinä
Hiiret da viizas Kaži
Indien rahvahan suarnu sih näh, kui älykkähät hiiret ajettih iäre viizahan Kažin.
Karjalan Sanomat
25 vuotta avuksi kielten kehityksessä
Toukokuussa karjalan ja vepsän kielen termistö- ja oikeinkirjoituslautakunta on täyttänyt 25 vuotta. Lautakunnan ansiosta karjala ja vepsä ovat saaneet uutta monipuolista sanastoa.
Karjalan Sanomat
Mehiläishoito kehittyy Kintahankylässä
Aloittelevat mehiläistarhaajat haluavat saada tänä vuonna noin 19 kiloa hunajaa kustakin 20 pesästä.
Oma Mua
Šäynyä-vävy
Starina vienankarjalakši kertou Tyyne-neiččyöštä ta hänen ihmehtapuamisešta hopien miehen kera. Šen jälkeh tytön ta hänen perehen kohtalo muuttu.
Oma Mua
Viktor Vikulin: “Šukututkimuš tuli elämän uuvvekši tarkotukšekši”
Tämän jutun piäšankarina on Viktor Vikulin. Miehellä on 72 vuotta, hiän on šyntysin Kuorilahešta, nyt eläy Kiestinkissä.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль